دروس ارائه شده

از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818121 2 کارشناسی 01 حسین جوادی کیا هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30)
ارزیابی خاک‌ها و اراضی 1814064 2 کارشناسی 01 پرویز شکاری هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818122 1 کارشناسی 02 حسین جوادی کیا هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818122 1 کارشناسی 01 حسین جوادی کیا هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه تغذیه گیاه 1814059 1 کارشناسی 01 اکرم فاطمی قمشه هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه تغذیه گیاه 1814059 1 کارشناسی 02 اکرم فاطمی قمشه هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی خاک 1814047 1 کارشناسی 02 اکرم فاطمی قمشه هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه شیمی خاک 1814047 1 کارشناسی 01 اکرم فاطمی قمشه هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه هیدرولوژی عمومی 1828117 1 کارشناسی 01 سهیلا آقابیگی امین هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00)
استاتیک 1818114 3 کارشناسی 01 مصطفی مصطفائی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30)
اصول سنجش از دور 1828080 2 کارشناسی 01 شایسته غلامی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00)
آلودگی خاک و آب 1814090 2 کارشناسی 01 مهین کرمی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30)
اندازه‌گیری جنگل 2 1828130 2 کارشناسی 01 رضاحسین حیدری هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30)
اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع 1828094 2 کارشناسی 01 حیدر میرزایی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00)
تغذیه گیاه 1814058 2 کارشناسی 01 اکرم فاطمی قمشه هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30)
جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی 1828140 2 کارشناسی 01 احسان صیاد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00)
روش تحقیق 1814040 2 کارشناسی ارشد 01 پرویز شکاری هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:30)
شیمی خاک 1814046 2 کارشناسی 01 اکرم فاطمی قمشه هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30)
شناسایی و تهیه نقشه خاک 1814056 2 کارشناسی 01 پرویز شکاری هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00)
طراحی به کمک رایانه 1818182 3 کارشناسی ارشد 01 حسین جوادی کیا هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00)
نمایش 1 - 20 از 123 نتیجه
از 7