دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 229 نتیجه
از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبخیزداری 1828104 2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 سهیلا آقابیگی امین هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00)
آزمایشگاه بیماری‌های مهم گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی 1830091 1 کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی 02 صمد جمالی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه بیماری‌های مهم گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی 1830091 1 کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی 01 صمد جمالی هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 02 علی بهشتی آل آقا هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 علی بهشتی آل آقا هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 02 اکرم فاطمی قمشه هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 اکرم فاطمی قمشه هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه خاک‌شناسی جنگل 1828137 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 احسان صیاد هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 علی اشرف امیری نژاد هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 02 علی اشرف امیری نژاد هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه قارچ‌شناسی 1830083 1 کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی 02 سعید عباسی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه قارچ‌شناسی 1830083 1 کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی 01 سعید عباسی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00)
اندازه‌گیری جنگل 1 1828126 2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 رضاحسین حیدری هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30)
بیماری‌های مهم گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی 1830090 1 کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی 01 صمد جمالی هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00)
بیولوژی خاک 1814070 2 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 علی بهشتی آل آقا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30)
پیدایش خاک 1814080 2 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 پرویز شکاری هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00)
حاصلخیزی خاک و کودها 1814050 2 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 اکرم فاطمی قمشه هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00)
خاک‌شناسی جنگل 1828136 2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 احسان صیاد هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00)
خاک‌های شورسدیمی 1814150 3 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 اکرم فاطمی قمشه هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:30)
رده‌بندی خاک‌ها 1814081 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 پرویز شکاری هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30)
نمایش 1 - 20 از 229 نتیجه
از 12