دروس ارائه شده

از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
روش تحقیق 1818025 2 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 لیلا ندرلو هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30)
زبان انگلیسی تخصصی 1818136 2 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 علی نجات لرستانی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00)
شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818083 2 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 حسین جوادی کیا هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30)
طراحی ماشین های کاشت و داشت 1818124 2 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 حکمت ربانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:30)
عملی آبخیزداری 1828105 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 سهیلا آقابیگی امین هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00)
عملی اندازه‌گیری جنگل 1 1828127 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 رضاحسین حیدری هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
عملی اندازه‌گیری جنگل 1 1828127 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 02 رضاحسین حیدری هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
عملی جنگل‌شناسی 2 1828123 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 احسان صیاد هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (11:00 - 13:00)
عملی رده‌بندی خاک‌ها 1814082 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 02 پرویز شکاری هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/28 (11:00 - 13:00)
عملی رده‌بندی خاک‌ها 1814082 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 پرویز شکاری هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (11:00 - 13:00)
عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818084 1 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 02 حسین جوادی کیا هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00)
عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818084 1 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 حسین جوادی کیا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00)
عملی نقشه‌کشی صنعتی 2 1818080 1 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 02 مصطفی مصطفائی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00)
عملی نقشه‌کشی صنعتی 2 1818080 1 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 مصطفی مصطفائی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00)
عملی هیدرولوژی عمومی 1828087 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 سهیلا آقابیگی امین هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00)
قارچ‌شناسی 1830082 2 کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی 01 سعید عباسی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00)
کارگاه ماشین‌های کشاورزی عمومی 1818116 1 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 02 علی نجات لرستانی هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
کارگاه ماشین‌های کشاورزی عمومی 1818116 1 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 علی نجات لرستانی هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
ماشین‌های کشاورزی عمومی 1818115 2 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 علی نجات لرستانی هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:30)
مکانیک تراکتور 1818184 2 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 حکمت ربانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00)
نمایش 21 - 40 از 229 نتیجه
از 12