دروس ارائه شده

از 12
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه هیدرولوژی عمومی 1828117 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 سهیلا آقابیگی امین هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00)
استاتیک 1818114 3 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 مصطفی مصطفائی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30)
اصول سنجش از دور 1828080 2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 شایسته غلامی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00)
آلودگی خاک و آب 1814090 2 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 مهین کرمی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30)
اندازه‌گیری جنگل 2 1828130 2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 رضاحسین حیدری هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30)
اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع 1828094 2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 حیدر میرزایی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00)
تغذیه گیاه 1814058 2 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 اکرم فاطمی قمشه هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30)
جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی 1828140 2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 احسان صیاد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00)
روش تحقیق 1814040 2 کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک 01 پرویز شکاری هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:30)
شیمی خاک 1814046 2 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 اکرم فاطمی قمشه هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30)
شناسایی و تهیه نقشه خاک 1814056 2 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 پرویز شکاری هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00)
طراحی به کمک رایانه 1818182 3 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 حسین جوادی کیا هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00)
طراحی ماشین های خاک ورزی 1818123 2 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی 01 حکمت ربانی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30)
عملی ارزیابی خاک‌ها و اراضی 1814065 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 پرویز شکاری هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00)
عملی ارزیابی خاک‌ها و اراضی 1814065 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 02 پرویز شکاری هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00)
عملی آلودگی خاک و آب 1814091 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 02 مهین کرمی هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00)
عملی آلودگی خاک و آب 1814091 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 مهین کرمی هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00)
عملی اندازه‌گیری جنگل 2 1828131 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 رضاحسین حیدری هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00)
عملی اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع 1828095 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 حیدر میرزایی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00)
عملی جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی 1828141 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 احسان صیاد هرهفته پنج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/29 (16:00 - 18:00)
نمایش 121 - 140 از 229 نتیجه
از 12