اعضای هیات علمی

اکرم فاطمی قمشه

change-logo

اکرم فاطمی قمشه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
حاصلخیزی خاک و کودها 1814050 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
خاک‌های شورسدیمی 1814150 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
شیمی خاک پیشرفته 1814029 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه تغذیه گیاه 1814059 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه تغذیه گیاه 1814059 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی خاک 1814047 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه شیمی خاک 1814047 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تغذیه گیاه 1814058 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
شیمی خاک 1814046 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
کمپوست 1814163 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
حاصلخیزی خاک پیشرفته 1814031 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مدیریت تغذیه گیاه 1814186 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1