اعضای هیات علمی

سعید عباسی

change-logo

سعید عباسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه قارچ‌شناسی 1830083 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه قارچ‌شناسی 1830083 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
قارچ‌شناسی 1830082 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مدیریت بیماری‌های گیاهی 1830047 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه