اعضای هیات علمی

علی اشرف امیری نژاد

علی اشرف امیری نژاد

علی اشرف امیری نژاد    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
رابطه آب و خاک و گیاه پیشرفته 1814170 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
فیزیک خاک 1814044 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
فیزیک خاک پیشرفته 1814030 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی فرسایش و حفاظت خاک 1814079 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فرسایش و حفاظت خاک 1814078 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
مهارت آموزی 2 (تخصصی ) 1814068 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
حفاظت خاک پیشرفته 1814033 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1