اعضای هیات علمی

عباسعلی زمانی

change-logo

عباسعلی زمانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اکولوژی حشرات 1830027 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه آفات مهم درختان میوه 1830099 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه آفات مهم درختان میوه 1830099 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
آفات مهم درختان میوه 1830098 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
دینامیسم شکارگری حشرات 1830074 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
کنترل بیولوژیک حشرات 1830030 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1