اعضای هیات علمی

احسان صیاد

change-logo

احسان صیاد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه خاک‌شناسی جنگل 1828137 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
خاک‌شناسی جنگل 1828136 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی جنگل‌شناسی 2 1828123 1 01 هرهفته پنج شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
روش تحقیق در علوم جنگل 1828179 2 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی 1828140 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
عملی جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی 1828141 1 01 هرهفته پنج شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/29 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1395
زراعت چوب و صنوبر کاری 1828174 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
طرح آزمایشات منابع طبیعی 1828074 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نظارت و کنترل بر منابع جنگلی 1828151 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1