اعضای هیات علمی

اسماعیل میرزایی قلعه

change-logo

اسماعیل میرزایی قلعه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارتعاشات مکانیکی 1818012 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
ترمودینامیک 1818011 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مکانیک سیالات کاربردی در صنایع غذایی 1818039 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
موتورهای درون‌سوز پیشرفته 1818096 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
نمایش 4 نتیجه