اعضای هیات علمی

حکمت ربانی

حکمت ربانی

حکمت ربانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی ماشین های کاشت و داشت 1818124 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مکانیک تراکتور 1818184 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
طراحی ماشین‌های کشاورزی 1818035 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
طرح و تحلیل آزمایش‌های مهندسی 1818052 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه مکانیک تراکتور 1818020 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه مکانیک تراکتور 1818020 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کارگاه مکانیک تراکتور 1818185 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک تراکتور 1818019 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
طراحی ماشین های خاک ورزی 1818123 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
کارورزی(2) 1818118 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1395
اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی 1818110 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
سوخت ، احتراق و آلودگی 1818106 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
طراحی ماشین‌های کشاورزی 1818035 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1