اعضای هیات علمی

صمد جمالی

change-logo

صمد جمالی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بیماری‌های مهم گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی 1830091 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه بیماری‌های مهم گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی 1830091 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بیماری‌های مهم گیاهان جالیزی، سبزی و زینتی 1830090 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
قارچ‌شناسی تکمیلی 1830044 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آزمایشگاه بیماری‌های مهم درختان میوه 1830101 1 01 نیمه اول ترم یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | نیمه دوم ترم یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه بیماری‌های مهم درختان میوه 1830101 1 02 نیمه اول ترم یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | نیمه دوم ترم یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه بیماری‌های مهم گیاهان زراعی 1830103 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه بیماری‌های مهم گیاهان زراعی 1830103 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی 1830048 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
بیماری‌های مهم درختان میوه 1830100 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
بیماری‌های مهم گیاهان زراعی 1830102 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1