اعضای هیات علمی

لیلا ندرلو

change-logo

لیلا ندرلو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق 1818025 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ماشین‌های کشاورزی عمومی 1814041 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 1830014 1 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تکنولوژی مبارزه شیمیایی 1830014 1 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه