اعضای هیات علمی

علی اصغر میرک زاده

change-logo

علی اصغر میرک زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار توسعه روستایی (جبرانی) 1826062 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
آمار و تحلیل داده‌های اجتماعی و رفتاری 1826197 2 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
ترویج کشاورزی پایدار پیشرفته 1826194 2 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار در توسعه روستایی 1826172 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
کارآموزی 1826253 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای کشاورزی ایران 1826067 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
برنامه‌ریزی و کاربرد آن در توسعه روستایی 1826049 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
طراحی و تدوین برنامه‌های ترویجی 1826036 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1