اعضای هیات علمی

حیدر میرزایی

change-logo

حیدر میرزایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصلاح مرتع 1828100 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اکولوژی مرتع 1828021 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1828031 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی اصلاح مرتع 1828101 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع 1828094 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
عملی اندازه‌گیری و ارزیابی مراتع 1828095 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
رابطه دام و مرتع 1828022 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1