اعضای هیات علمی

ناصر معینی نقده

change-logo

ناصر معینی نقده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول کنترل آفات گیاهی 1830018 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
پویایی جمعیت حشرات 1830117 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
روش‌های پژوهش در حشره‌شناسی کشاورزی 1830036 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
رفتارشناسی حشرات 1830033 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
مدیریت آفات 1830029 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
مقاومت گیاهان به حشرات 1830072 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1