اعضای هیات علمی

پرویز شکاری

change-logo

پرویز شکاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
پیدایش خاک 1814080 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/26 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
رده‌بندی خاک‌ها 1814081 1 01 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی رده‌بندی خاک‌ها 1814082 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی رده‌بندی خاک‌ها 1814082 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
ارزیابی تناسب اراضی 1814168 3 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1814012 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
زمین آمار 1814036 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ارزیابی خاک‌ها و اراضی 1814064 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
روش تحقیق 1814040 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
شناسایی و تهیه نقشه خاک 1814056 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/29 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
عملی ارزیابی خاک‌ها و اراضی 1814065 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی ارزیابی خاک‌ها و اراضی 1814065 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی شناسایی و تهیه نقشه خاک 1814057 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی شناسایی و تهیه نقشه خاک 1814057 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
پیدایش و رده بندی خاک پیشرفته 1814032 3 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1