اعضای هیات علمی

عبدالحمید پاپ زن

change-logo

عبدالحمید پاپ زن    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش تحقیق پیشرفته در ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 1826171 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی و رفتاری 1826196 2 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مبانی کارآفرینی فناورانه در کشاورزی پایدار 1826199 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
توسعه و کشاورزی پایدار 1826019 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 1826064 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
روش تحقیق(توسعه روستایی) 1826034 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/30 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1