اعضای هیات علمی

حسین جوادی کیا

change-logo

حسین جوادی کیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818083 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818084 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی شناخت و کاربرد سامانه هیدرولیک و پنوماتیک 1818084 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 1818032 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 1 1818032 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی مهندسی برق 1 1818113 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
هوش مصنوعی 1818087 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818121 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818122 1 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه ابزار اندازه‌گیری و کنترل 1818122 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
طراحی به کمک رایانه 1818182 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
پردازش تصاویر 1818100 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1