اعضای هیات علمی

رضاحسین حیدری

رضاحسین حیدری

رضاحسین حیدری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندازه‌گیری جنگل 1 1828126 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی اندازه‌گیری جنگل 1 1828127 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی اندازه‌گیری جنگل 1 1828127 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روش‌های آماری در جنگل 1828180 2 01 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اندازه‌گیری جنگل 2 1828130 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
عملی اندازه‌گیری جنگل 2 1828131 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
بیومتری جنگل 1828146 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
محصول‌دهی جنگل 1828147 2 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1