اعضای هیات علمی

کیومرث زرافشانی

change-logo

کیومرث زرافشانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزشیابی پروژه 1826051 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
نقد نظام‌های آموزش کشاورزی در جهان و ایران 1826167 2 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
ارزشیابی پروژه‌های توسعه روستایی و کشاورزی 1826073 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
مقدمات روش تحقیق و آمار اجتماعی 1826021 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه