آزمایشگاه اکولوژی و بیولوژی منابع طبیعی

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقای

سنجش از دور

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه اکولوژی و بیولوزی منابع طبیعی

گروه آموزشی 

منابع طبیعی

دانشکده 

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

 

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

ایمیل مسئول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

 

معرفی آزمایشگاه 

مساحت 60 مترمربع بوده

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 

خاکشناسی جنگل، ژنتیک و اصلاح درختان جنگلی، رابطه آب خاک گیاه، اکولوژی مرتع ، مرتعداری