آزمایشگاه بیولوژی و مهندسی منابع طبیعی

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقای

سنجش از دور

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه بیولوژی و مهندسی منابع طبیعی

گروه آموزشی 

منابع طبیعی

دانشکده 

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

 

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

ایمیل مسئول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

 

معرفی آزمایشگاه 

مساحت 60 مترمربع

دروس مرتبط با آزمایشگاه

آمار و اندازه گیری جنگل 1 و 2، بیومتری جنگل، جاده سازی جنگل، مساحی و نقشه برداری،