آزمایشگاه حشره شناسی

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه حشره شناسی

گروه آموزشی 

گیاهپزشکی

دانشکده 

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

طیبه اکبری

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

 

ایمیل مسئول آزمایشگاه

-

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

-

معرفی آزمایشگاه 

آزمایشگاه حشره شناسی واقع درگروه گیاهپزشکی به متراژ60 متر و مجهز به میکروسکوپ و استریو میکروسکوپ و کامپوتر و یخچال و کمد های نگهداری نمونه.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 

 دروس آفت شناسی. آفات مهم گیاهان زراعی. آفات مهم گیاهان جالیزی. آفات مهم درختان میوه. کنه شناسی عمومی و پیشرفته و ....