آزمایشگاه آفت شناسی

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه آفت شناسی

گروه آموزشی 

گیاهپزشکی

دانشکده 

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

-

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

-

ایمیل مسئول آزمایشگاه

-

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

-

معرفی آزمایشگاه 

آزمایشگاه آفت  شناسی واقع درگروه گیاهپزشکی به متراژ60 متر و مجهز به استریو میکروسکوپ و کامپوتر و انکوباتور و ژرمیناتور

دروس مرتبط با آزمایشگاه

 

 دروس عملی حشره شناسی