آزمایشگاه فیزیک خاک

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

فیزیک خاک

گروه آموزشی 

علوم و مهندسی خاک

دانشکده 

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

نسرین کاظمی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه 

09360331057

ایمیل مسئول آزمایشگاه 

Nasrinkazemi8@gmail.com

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

  

معرفی آزمایشگاه 

این آزمایشگاه با داشتن امکانات و تجهیزات مناسب در زمینه فیزیک خاک قادر به انجام آزمایشات مختلف در راستای بخش عملی دروس مختلف از قبیل فیزیک خاک و رابطه آب و خاک و گیاه است. اندازه گیری پارامترهای فیزیکی خاک مانند بافت خاک، نفوذپذیری خاک، پایداری خاکدانه ها، هدایت هیدرولیکی، چگالی ظاهری و حقیقی خاک و  MWD در قالب پروژه های تحقیقاتی همکاران علمی و یا پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه از دیگر برنامه های آموزشی و پژوهشی این آزمایشگاه می باشد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

بخش عملی دروس خاکشناسی عمومی، فیزیک خاک و رابطه آب و خاک و گیاه