کارشناسان آموزش

 

خانم سمانه بهاری رئیس اداره آموزش دانشکده 

خانم فاطمه آقابابایی کارشناس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

آقای جلیل نوربخش کارشناس مقطع کارشناسی

 

شماره تماس : 38330909-083