رئیس اداره آموزش

 

نام و نام خانوادگی: سمانه بهاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد    رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی

شماره تماس:  ۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹     پست الکترونیک: -

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه آقابابایی 

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد              رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس: ۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹     پست الکترونیک: f.aghababay.gmail.com

کارشناس آموزش

 

نام و نام خانوادگی: نعمت خدایاری 

مدرک تحصیلی: دیپلم             رشته تحصیلی: تجربی

شماره تماس: ۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹     پست الکترونیک: -