معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزیمعاون پژوهشی و اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی:

دکتر علیرضا زبرجدی