رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر شهاب قاضی

مرتبه علمی: دانشیار

گروه  آموزشی: علوم دامی

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی

ایمیل: sghazi@razi.ac.ir  

 تلفن: ۳۸۳۲۴۸۲۰-۰۸۳

رؤسای پیشین دانشکده

         ۱.     دکتر قاسمپور 

۲.     دکتر سوری

۳.     دکتر مولاناپور

۴.     دکتر آگهی 

۵.     دکتر سوری

۶.     دکتر معینی

۷.     دکتر پاپ زن

۸.     دکتر کرمی

۹.     دکتر جلالی هنرمند

۱۰.   دکتر هژبری

          11. دکتر آگهی