تماس با ما

 

کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی

 تلفن: ۳۸۳۲۴۸۲۰-۰۸۳

 info@razi.ac.ir