دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 512 نتیجه
از 26
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آبخیزداری 1828104 2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 محمد خسروی هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/01 (08:30 - 10:30)
ارزیابی قابلیت اراضی 1828106 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 پرویز شکاری هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:30)
آزمایشگاه بیماری‌های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830091 1 کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی 02 صمد جمالی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه بیماری‌های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830091 1 کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی 01 صمد جمالی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 02 روح اله شریفی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه بیولوژی خاک 1814071 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 روح اله شریفی هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 ساره نظامی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه حاصلخیزی خاک و کودها 1814051 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 02 ساره نظامی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه خاک‌شناسی جنگل 1828137 1 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 احسان صیاد هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه فیزیک خاک 1814045 1 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 علی اشرف امیری نژاد هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (16:00 - 18:00)
آزمایشگاه قارچ‌شناسی مقدماتی 1830083 1 کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی 02 سعید عباسی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه قارچ‌شناسی مقدماتی 1830083 1 کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی 01 سعید عباسی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00)
آلودگی خاک و آب 1814090 2 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 ساره نظامی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:30)
اندازه‌گیری جنگل 1 1828126 2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 رضاحسین حیدری هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/24 (11:00 - 13:00)
بیماری‌های گیاهان زینتی، جالیز و سبزی 1830090 1 کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی 01 صمد جمالی هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/01 (11:00 - 13:00)
بیولوژی خاک 1814070 2 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 علی بهشتی آل آقا هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30)
پیدایش خاک 1814080 2 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 پرویز شکاری هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30)
جنگل‌داری 1 1828120 2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 مرتضی پور رضا هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30)
جنگل‌کاری و نهالستان‌های جنگلی 1828140 2 کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 01 احسان صیاد هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30)
حاصلخیزی خاک و کودها 1814050 2 کارشناسی مهندسی علوم خاک 01 ساره نظامی هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/04 (11:00 - 13:00)
نمایش 1 - 20 از 512 نتیجه
از 26