Soil Chemistry Lab

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

شیمی خاک

گروه آموزشی 

علوم و مهندسی خاک

دانشکده 

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

نسرین کاظمی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه 

09360331057

ایمیل مسئول آزمایشگاه 

Nasrinkazemi8@gmail.com

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

 

معرفی آزمایشگاه 

این آزمایشگاه با داشتن امکانات و تجهیزات مناسب در زمینه شیمی و حاصلخیزی خاک قادر به انجام آزمایشات مختلف در راستای بخش عملی دروس مختلف از قبیل شیمی خاک مقدماتی، شیمی خاک تکمیلی، حاصلخیزی خاک مقدماتی، حاصلخیزی خاک پیشرفته، مدیریت تغذیه گیاه و شیمی تجزیه است. اندازه گیری پارامترهای شیمی خاک از قبیل pH خاک و CEC، و نیز تعیین غلظت عناصر غذایی و یا عناصر سنگین در نمونه های خاک و گیاه در قالب پروژه های تحقیقاتی همکاران علمی و یا پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه از دیگر برنامه ها و فعالیت های آموزشی-پژوهشی این آزمایشگاه می باشد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)

بخش عملی دروس شیمی خاک مقدماتی، شیمی خاک تکمیلی، حاصلخیزی خاک مقدماتی، حاصلخیزی خاک پیشرفته، مدیریت تغذیه گیاه و شیمی تجزیه