اعضای هیات علمی

روش‌ها و وسایل تحقیق در بیماری‌شناسی گیاهی

نام درس روش‌ها و وسایل تحقیق در بیماری‌شناسی گیاهی
کد درس 1830049
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز