اعضای هیات علمی

« بازگشت

جهانی شدن و تحولات توسعه روستایی و کشاورزی ایران

نام درس جهانی شدن و تحولات توسعه روستایی و کشاورزی ایران
کد درس 1826075
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز