اعضای هیات علمی

« بازگشت

جامعه‌شناسی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی

نام درس جامعه‌شناسی توسعه کشاورزی و منابع طبیعی
کد درس 1826238
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز