اعضای هیات علمی

« بازگشت

مهندسی تجهیزات صنایع غذایی

نام درس مهندسی تجهیزات صنایع غذایی
کد درس 1818111
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز