اعضای هیات علمی

« بازگشت

ارتعاشات مکانیکی

نام درس ارتعاشات مکانیکی
کد درس 1818012
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز