اعضای هیات علمی

« بازگشت

کارگاه ماشین‌های کشاورزی عمومی

نام درس کارگاه ماشین‌های کشاورزی عمومی
کد درس 1818116
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز