اعضای هیات علمی

کاربرد GIS در مرتع و آبخیز

نام درس کاربرد GIS در مرتع و آبخیز
کد درس 1828102
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز