اعضای هیات علمی

عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای

نام درس عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای
کد درس 1828114
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز