اعضای هیات علمی

« بازگشت

کارگاه مبانی سنجش از دور

نام درس کارگاه مبانی سنجش از دور
کد درس 1828081
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز