اعضای هیات علمی

« بازگشت

کارگاه کاربرد GIS در مرتع و آبخیز

نام درس کارگاه کاربرد GIS در مرتع و آبخیز
کد درس 1828103
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز