اعضای هیات علمی

« بازگشت

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی

نام درس سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی
کد درس 1826278
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز