اعضای هیات علمی

« بازگشت

حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده

نام درس حکمرانی و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده
کد درس 1826283
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز