اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت فناوری و نوآوری در کشاورزی

نام درس مدیریت فناوری و نوآوری در کشاورزی
کد درس 1826292
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز