اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی

نام درس مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی
کد درس 1826031
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز