اعضای هیات علمی

« بازگشت

مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی

نام درس مدیریت پیشرفته در ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
کد درس 1826237
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز