اعضای هیات علمی

« بازگشت

روش‌های مولکولی در بیماری‌شناسی گیاهی

نام درس روش‌های مولکولی در بیماری‌شناسی گیاهی
کد درس 1830130
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز