اعضای هیات علمی

« بازگشت

آزمایشگاه ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی

نام درس آزمایشگاه ویروس‌ها و پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی
کد درس 1830087
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز