اعضای هیات علمی

تکنیک‌های پیشرفته تحلیل داده‌ها

نام درس تکنیک‌های پیشرفته تحلیل داده‌ها
کد درس 1826173
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز