اعضای هیات علمی

« بازگشت

آمار پیشرفته و تحلیل داده‌ها در توسعه کشاورزی

نام درس آمار پیشرفته و تحلیل داده‌ها در توسعه کشاورزی
کد درس 1826291
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز